Diensten en producten

Samen met ROVIST kunt u uw certificatietrajecten goed laten verlopen, zowel in de aanloop naar het door u gewenste certificaat als ook in het periodiek onderhoud van gerealiseerde trajecten daarna.

1 Volledige ondersteuning
2 Ondersteuning tijdens implementatie en onderhoud
3 Onderhoud van uw managementsysteem
Producten
Interne audits

Enkele voorbeelden van dienstverlening:
 
1 Volledige ondersteuning
Een geheel door ROVIST verzorgd traject, waarbij ROVIST u al het voorbereidende werk uit handen neemt en de benodigde documenten aan u voorlegt (het blijft immers uw eigen managementsysteem), maar ook tijdens bezoeken van een externe auditor uw mensen begeleidt en helpt waar dat kan.
ROVIST kan de audit niet namens U overnemen, het gaat om uw organisatie, maar ROVIST kan u wel helpen ook tijdens de bezoeken van uw certificerende instelling.
Door de jarenlange ervaring spreek ik als geen ander de taal van de auditor en weet wat deze wil horen en zien (need to have) en ook wat helpt om uw systeem goed te presenteren (nice to have).
U krijgt daarbij de zekerheid van een goed verlopend traject. Mocht er toch iets gevonden worden, dan verzorgt Rovist het hersteltraject zonder extra kosten.

2 Ondersteuning tijdens implementatie en onderhoud
Een door ROVIST begeleid traject, waarbij u gedurende het gehele traject samenwerkt met ROVIST en de nodige zaken samen uitvoert. Ook hier kunnen we afspreken dat u zekerheden krijgt geboden, ook weer zonder meerkosten voor eventueel herstel als er toch wat zou mankeren.

3 Onderhoud van uw managementsysteem
Een onderhoudscontract, waarbij er op jaarbasis een aantal zaken worden afgesproken, die in tijd mede bepaald worden door de bezoeken van uw certificerende instelling. Voor een klein bedrag per maand weet u wat u te doen staat en waarmee ROVIST u helpt.

4 Projectbegeleiding
Online begeleiding, waarbij u zelf voor het gehele traject verantwoordelijk bent, maar al uw vragen over typische certificeringproblemen aan ROVIST kunt voorleggen. Op basis van een samen met u opgestelde projectplanning bewaakt ROVIST voor u de voortgang, zowel inhoudelijk als in tijd. U bent hierbij zelf eindverantwoordelijk.

5 Incidentele vragen en even een helpende hand.
ROVIST kan u helpen met de praktische invulling van verplichte maar ook vaak gewenste hulpmiddelen, verzameld in de jarenlange periode van ervaring. Ook voor tijdelijke waarneming of projectmatige activiteiten van kortere duur kan ROVIST u “even” helpen.

Keuze voor een van deze vormen is afhankelijk van uw eigen inzet voor certificering en het budget dat u beschikbaar heeft. Daar waar sprake is van geïntegreerde managementsystemen die aan meerdere normen voldoen, worden integrale afspraken gemaakt waarbij u natuurlijk niet apart voor ieder traject betaalt.
ROVIST komt graag langs voor een vrijblijvend advies over de te maken keuze.

PRODUCTEN
Als persoon beschik ik over actuele (aantoonbare) auditorkwalificaties voor:
ISO 9000 (Kwaliteit), ISO 18000 (OHSAS), ISO 20000 (Service management), ISO 27000 (Security –ook IT-  management), VCA (Veiligheid Checklist Aannemers), VCU (Veiligheid Checklist Uitzendbureaus,  BTR (Railaanvulling), BRL 6000 (01 t/m 08), EVK/CvT, ICT regeling.

Voor vele andere normen en schema’s heb ik geen actuele auditorkwalificaties, maar wel kennis en ervaring om u bij implementatie en onderhoud goed te kunnen helpen. Ik lever u de kerstboom, we hangen samen de ballen erin.

ISO 9001 2008

Door de jarenlange ervaring en de kennis van de certificatie processen in uitvoerende situaties voor grote en kleine ondernemingen spreekt ROVIST de taal van de certificeerder. Daarom kan ROVIST u vanuit de praktijk gericht en doeltreffend helpen als u een ISO 9001 certificaat wilt behalen of als u het al heeft en dat wilt behouden.
 • Meehelpen opstellen en invoeren van de benodigde documenten zoals de norm dat van u vraagt. ROVIST levert geen standaard handboek, maar wel een raamwerk waarin de diverse onderdelen logisch passen en samenwerken. U bepaalt de inhoudelijke kant van de processen, ROVIST helpt u bij de praktische uitvoering om een bruikbaar hulpmiddel te krijgen.
 • Bewaken van de juistheid van de documentatie, enerzijds richting het voldoen aan de eisen van de norm, maar vooral ook richting het bieden van houvast aan de gebruikers bij u in het bedrijf. Daarmee wordt het een voor iedereen in uw organisatie bruikbaar systeem en niet de bekende papieren tijger.
 • Samen met u opstellen en bewaken van de directiebeoordeling, inclusief de opstelling van eventuele documenten ter onderbouwing. Inhoudelijk bepaalt u natuurlijk zelf wat erin staat, samen zorgen we dat het voldoet aan de eisen die de norm stelt.
 • Opstellen, uitvoeren en bewaken van follow up van uw kwaliteitsjaarplan en de interne audit planning.
 • Uitvoeren/assisteren bij uitvoeren van interne audits en verbetertrajecten, inclusief follow up nav bevindingen.
 • Op de achtergrond assisteren bij de uitvoering van externe audits door uw certificeerder. Bij een goed onderhouden systeem zullen er voor het oplossen van extern gerapporteerde afwijkingen geen extra kosten door ROVIST worden berekend, omdat u er van uit mag gaan dat het systeem goed functioneert en voldoet aan de eisen die eraan gesteld mogen worden.
 • Training en opleiding van uw medewerkers is een voortdurend proces, dat uw aandacht vraagt. ROVIST kan helpen in opstellen en (doen) uitvoeren van dergelijke programma’s.
 • Periodiek dient u volgens de norm aandacht te besteden aan de performance van uw leveranciers, aan uw eigen medewerkers/organisatie en aan wat uw klanten van u vinden. ROVIST bewaakt en stuurt deze processen zodat u wat met de uitkomsten ervan kan.
 • Een klachtenregistratie systeem is een verplicht onderdeel, bij de opzet en de evaluatie van de registraties kan ROVIST u helpen.
 • ROVIST helpt u bij de periodieke aanpassingen aan uw systeem als er grotere of kleinere wijzigingen in de norm worden aangebracht.
 • Meer en meer wordt er vanuit ISO gevraagd naar opstellen, meten en bewaken van interne procesgegevens. De Balance Score Card is daar een formele (voorbeeld)vorm van. Voor een praktische opzet en instandhouding kan ROVIST U behulpzaam zijn. 
 • Daarnaast spelen Risico Beheersing en het voldoen aan voor u relevante wet en regelgeving een steeds grotere rol. ROVIST kan u helpen bij het vinden van de juiste balans tussen verplichte elementen en leuke aanvullende elementen.
 De mate waarin u hulp wilt inroepen is een keuze die U zelf moet maken. Voor een goed opgezet en werkend systeem vraagt dat een beperkte en in tijd te verdelen inspanning op jaarbasis, maar dat zorgt wel voor een rustig en beheerst gevoel. U kunt een verzoek tot het plannen van een bezoek van de externe auditor met een gerust hart tegemoet zien.VCA */**/P 2008 / 5.1; VCU; BTR (Railtoevoeging)

Door de jarenlange ervaring en de kennis van de certificatie processen in uitvoerende situaties voor grote en kleine ondernemingen spreekt ROVIST de taal van de certificeerder. Daarom kan ROVIST u vanuit de praktijk gericht en doeltreffend helpen als u al een VCA * /** /P certificaat hebt en dat wilt behouden of als u het wilt behalen:
 • Opstellen, vastleggen en bewaken van de documenten die voor een VCA systeem nodig zijn.
 • Opstellen, uitvoeren en evalueren van het VGM jaarplan.
 • Het actueel opstellen en houden van uw ook vanuit de algemene ARBO wet voor ieder bedrijf verplichte aandacht voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. VCA gaat daarbij enkele stappen verder dan de Arbo wet van u vraagt. Met name de toevoeging functie gerichte RIE vraagt daarbij extra aandacht. Dat is anders dan een stoel met een leuning en een niet door de zon verlicht beeldscherm.
 • Processen als taak risico analyse (TRA) en Laatste moment risico analyse (LMRA) krijgen ineens een heldere en nuttige betekenis.
 • Waar nodig verzorgt ROVIST uw toolbox bijeenkomsten door het aanleveren van onderwerpen en hulpmiddelen voor verslaglegging, bij voorkeur in samenhang met de periodiek te houden werkplekinspecties. De eis per maand per werkplek wordt daarbij op praktisch wijze vertaald naar een voor u bruikbaar traject. ROVIST neemt de uitvoering van de inspectie niet (geheel) over maar helpt u daar wel bij.
 • ROVIST kan u helpen met de bewaking en tijdige uitvoering van praktische zaken als:
 1. keuringen van arbeidsmiddelen, gereedschappen en PBM’s.
 2. toekenning en beschikbaarheid van PBM’s, mede op basis van de uitkomst uit de RIE.
 3. medische keuringen en het vervolg daarop indien nodig.
 4. bewaking van verplichte en gewenste opleidingen als BVCA, VOL VCA.
 5. analyse en afhandeling van zaken als ongeval- en bijna ongeval-meldingen.
 • Indien de verplichte onderdelen van de VCA systeemdocumentatie en de daaruit voortvloeiende praktische uitvoering van processen een voldoend beheerst niveau kennen, geldt ook hier dat ROVIST bij onverhoopte externe afwijkingsrapportages geen extra kosten berekent voor de oplossing daarvan.
 • Integratie van een ISO en een VCA systeem levert een aantal praktische voordelen op. ROVIST kan u daarbij helpen.
 • ROVIST kan u begeleiden tijdens externe audits.
Ook hier geldt weer:
De mate waarin u hulp wilt inroepen is een keuze die u zelf moet maken. Voor een goed opgezet en werkend systeem vraagt dat een beperkte en in tijd te verdelen inspanning op jaarbasis, maar dat zorgt wel voor een rustig en beheerst gevoel. U kunt een verzoek tot plannen van een bezoek van de externe auditor met een gerust hart tegemoet zien.


ISO 18000  to be defined

ISO 20000 to be defined

ISO 27000 to be defined

BRL 6000 1 t/m/8 to be defined

Interne Audits
ROVIST kan voor u interne audits verzorgen om uw bedrijfsprocessen op peil te houden en waar nodig te verbeteren.
 • Audits moeten voorbereid worden
 • Audits moeten vakkundig (en praktisch verantwoord) worden uitgevoerd
 • Audits moeten voldoende diepgang hebben
 • Audits moeten zinvolle verbetermogelijkheden opleveren
 • De rapporten moeten leesbaar, herkenbaar en aanvaardbaar zijn
 • De proceseigenaren moeten de conclusies herkennen en ondersteunen
 • De verbeterkansen moeten ook worden gepland en bewaakt
 • U hebt het nodig voor certificering van uw onderneming
Als ervaren externe auditor van managementsystemen heb ik actuele kennis van en praktische ervaring met de meest voorkomende managementsystemen en hun normbasis.
Ik stel samen met u een auditplan op en voer de audits uit na een halve dag voorbereiding per audit.
U krijgt van mij binnen twee weken na de audit een audit-rapport en een lijst van verbetermogelijkheden en tekortkomingen in uw systeem.